Produkty

Pelety - palivo


Paliva rostlinného původu lidem sloužila jako zdroj tepla a jejich využívání bylo potlačováno palivy fosilními. Peletky-palivo, vzniklé produkcí zpracování biomasy, jsou čistým obnovitelným zdrojem energie, který neovlivňuje produkci emisí, jež mají negativní vliv na klimatické změny. Výhodou biomasy je její lokální dostupnost oproti fosilním palivům, které jsou přepravovány na velké vzdálenosti. Produkce paliv rostlinného původu může při vhodně zvoleném přístupu prospívat biodiverzitě v krajině a péči o ni samotnou.

Spalování biomasy nevede k nárůstu CO2 v atmosféře, neboť množství CO2, které biopaliva uvolní procesem spalování do atmosféry, je vyrovnáno množstvím CO2, které na sebe rostliny  navázaly během svého životního cyklu v procesu fotosyntézy a uložily ve formě biomasy.

Lisováním a sušením upravená rostlinná biomasa dosahuje výhřevnosti až 16 MJ/kg, čímž dosahuje hodnoty hnědého uhlí (14 až 16 MJ/kg). Poměr obsahu sušiny a vody (vlhkost) biopaliv výrazně ovlivňuje jejich výhřevnost. Tím, že se voda při hoření odpařuje, snižuje základní výhřevnost sušiny biomasy.
Stébelniny obsahují více popelovin (4 až 8 %) než ostatní druhy biomasy (1 až 3 %). Z pohledu obsahu emisí je důležitý obsah dusíku a síry, který je například v obilí až 90x menší než u uhlí (podíl popelovin u uhlí se pohybuje v rozsahu 10 až 40  % s vysokým podíl sedimentárních hornin a v důsledku toho i poměrně vysokým množství těžkých kovů včetně radioaktivních, jako je uran).

Některé rostliny jsou schopné na sebe vázat těžké kovy obsažené v půdě, jež se po spálení mohou objevit v popelu. Tuto schopnost rostlin lze vhodně aplikovat například při rekultivaci průmyslových zón. Popel z biopaliv (z nekontaminovaných porostů) lze využít jako velmi kvalitní minerální hnojivo obsahující důležité prvky jako je dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápník (Ca), hořčík (Mg), hydroxid draselný, kysličník křemičitý, kyselinu fosforečnou a důležité stopové prvky.

Vzhledem k perspektivě používání fosilních paliv se očekává výrazné zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie pro vytápění rodinných domů a budov a také zvýšené úsilí při hledání vhodných cest při využívání málo produktivních zemědělských půd k cílenému pěstování energetických porostů. Energetické porosty účelově založené pro optimální produkci biomasy mohou zachovávat či dokonce zvyšovat kvalitu půdy a plnit i ostatní funkce, jako jsou funkce protierozní, krajinotvorné a půdoochranné.


Pelety – podestýlka


Podestýlka z pelet je vyrobena ze 100%  pšeničné slámy o průměru 8-10 mm bez žádných aditiv či pojiv. 1 kg pohltí až 3 litry kapalin. Podestýlka ze slámových pelet tak vydrží 3x déle než piliny či hobliny. Podestýlka má schopnost absorbovat toxické a škodlivé organické látky, jako jsou dusičnany, fosfáty, amoniak a snižují zápach. Přírodní podestýlka ze slámy je bez chemických přísad. Peletky (podestýlka) se lisují za vysokých teplot, čímž jsou zbaveny všech choroboplodných zárodků. Tato podestýlka je vhodná zejména pro koně s alergií, dušností., tepelně izoluje a příjemně voní.